តថ្លៃ Tortlay - Інтернет Аукціони в Камбоджі > Аукціони > , , , , , > Xigmatek XAF-F1256 120 х 120 мм х 25 мм вентилятора (3-Штифт, Рукав, Білий світлодіод)

Xigmatek XAF-F1256 120 х 120 мм х 25 мм вентилятора (3-Штифт, Рукав, Білий світлодіод)

 • Поточна ставка:

  $5.00

 •  

 • ID аукціону:

  #4132

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Місцезнаходження:

 • Опубліковано:

  23rd of September 2015 на 1:16 М.

 • Час, що залишився:

  2363982

 • Годинники Список:

Предмет Особливості
Стан Новий
Марка Xigmatek
Повертає Прийняті
Опис

AF-F1256, copper bushing axis, is an optimised and premium quality 120mm fan, wave for superb quietness and outstanding aerodynamic efficiency. Copper bushing axis can guarantee exceptional running smoothness and provide excellent long-term stability.

SPECIFICATION:
Dimension: 120 х 120 х 25 мм
Voltage Rating: 12 V
Start Voltage: 9 V
Speed: 1500 RPM
Bearing Type: Copper Axis with Long Life Sleeve
Air Flow: 75.3 CFM
Life Expectance: 50,000 hrs
Noise Level: 24 dBA
Air Pressure: 1.6 mmH2O
LED Colour: білий
вага: 125 г
Connector: 3-Штифт

Copper axis with long life sleeve bearing to provide long-term life and stability.

> Waveform and enhanced lubricant circuits to provide outstanding aerodynamic efficiency.
> Wave Shaped and small hub dimension generate extra high airflow.
> Wave Blade technology increases 25% of airflow and drop 10% noise.
> 4 pcs White LED

Розміщено товару
Немає торги не поміщається ще.
Фотогалерея
Розташування на мапі