តថ្លៃ Tortlay - கம்போடியா ஆன்லைன் ஏலம் > Auctions > , , , , , > Xigmatek XAF-F1256 120mm எக்ஸ் 120 மிமீ X 25 மின்விசிறி (3-முள், ஸ்லீவ், வெள்ளை LED)

Xigmatek XAF-F1256 120mm எக்ஸ் 120 மிமீ X 25 மின்விசிறி (3-முள், ஸ்லீவ், வெள்ளை LED)

  • Current Bid:

    $5.00

  •  

Item Specifics
நிபந்தனைகள் புதிய
பிராண்ட் Xigmatek
ரிட்டர்ன்ஸ் Accepted
Description

AF-F1256, copper bushing axis, is an optimised and premium quality 120mm fan, wave for superb quietness and outstanding aerodynamic efficiency. Copper bushing axis can guarantee exceptional running smoothness and provide excellent long-term stability.

SPECIFICATION:
Dimension: 120 x 120 x 25 மிமீ
Voltage Rating: 12 V
Start Voltage: 9 V
Speed: 1500 RPM
Bearing Type: Copper Axis with Long Life Sleeve
Air Flow: 75.3 CFM
Life Expectance: 50,000 hrs
Noise Level: 24 dBA
Air Pressure: 1.6 mmH2O
LED Colour: வெள்ளை
Weight: 125 g
Connector: 3-முள்

Copper axis with long life sleeve bearing to provide long-term life and stability.

> Waveform and enhanced lubricant circuits to provide outstanding aerodynamic efficiency.
> Wave Shaped and small hub dimension generate extra high airflow.
> Wave Blade technology increases 25% of airflow and drop 10% noise.
> 4 pcs White LED

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location