តថ្លៃ Tortlay - Ηλεκτρονικές δημοπρασίες στην Καμπότζη > Δημοπρασίες > , , , , , > Xigmatek XAF-F1256 120 χιλιοστά x 120 χιλιοστά x 25 χιλιοστά ανεμιστήρα (3-Καρφίτσα, Μανίκι, λευκό LED)

Xigmatek XAF-F1256 120 χιλιοστά x 120 χιλιοστά x 25 χιλιοστά ανεμιστήρα (3-Καρφίτσα, Μανίκι, λευκό LED)

 • Τρέχουσα προσφορά:

  $5.00

 •  

 • ID δημοπρασίας:

  #4132

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Τοποθεσία:

 • Δημοσιεύτηκε στις:

  23rd of September 2015 στο 1:16 AM

 • Υπολειπόμενος χρόνος:

  261702

 • Λίστα παρακολούθησης:

Χαρακτηριστικό συγκεκριμένου αντικείμενου
Κατάσταση Νέα
Μάρκα Xigmatek
Επιστροφές Αποδεκτές
Περιγραφή

AF-F1256, copper bushing axis, is an optimised and premium quality 120mm fan, wave for superb quietness and outstanding aerodynamic efficiency. Copper bushing axis can guarantee exceptional running smoothness and provide excellent long-term stability.

SPECIFICATION:
Dimension: 120 Χ 120 Χ 25 mm
Voltage Rating: 12 V
Start Voltage: 9 V
Speed: 1500 RPM
Bearing Type: Copper Axis with Long Life Sleeve
Air Flow: 75.3 CFM
Life Expectance: 50,000 hrs
Noise Level: 24 dBA
Air Pressure: 1.6 mmH2O
LED Colour: άσπρο
Weight: 125 σολ
Υποδοχή: 3-Καρφίτσα

Copper axis with long life sleeve bearing to provide long-term life and stability.

> Waveform and enhanced lubricant circuits to provide outstanding aerodynamic efficiency.
> Wave Shaped and small hub dimension generate extra high airflow.
> Wave Blade technology increases 25% of airflow and drop 10% noise.
> 4 pcs White LED

Δημοσιεύτηκε Προσφορές
Δεν προσφορές που διατίθενται ακόμη.
Συλλογή εικόνων
Τοποθεσία