តថ្លៃ Tortlay - Les subhastes en línia a Cambodja > subhastes > , , , , , > XIGMATEK XAF-F1256 de 120 mm x 120 mm x 25 mm Ventilador (3-agulla, màniga, LED blanc)

XIGMATEK XAF-F1256 de 120 mm x 120 mm x 25 mm Ventilador (3-agulla, màniga, LED blanc)

 • Current Bid:

  $5.00

 •  

 • Auction ID:

  #4132

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Ubicació:

 • Publicat el:

  23rd of September 2015 at 1:16 AM

 • Time Left:

  259410

 • Llista de Vigilància:

Item Specifics
Condició Nova
Marca Xigmatek
Devolucions Acceptat
Descripció

AF-F1256, copper bushing axis, is an optimised and premium quality 120mm fan, wave for superb quietness and outstanding aerodynamic efficiency. Copper bushing axis can guarantee exceptional running smoothness and provide excellent long-term stability.

SPECIFICATION:
Dimension: 120 x 120 x 25 mm
Voltage Rating: 12 V
Start Voltage: 9 V
Speed: 1500 RPM
Bearing Type: Copper Axis with Long Life Sleeve
Air Flow: 75.3 CFM
Life Expectance: 50,000 hrs
Noise Level: 24 dBA
Air Pressure: 1.6 mmH2O
LED Colour: blanc
Weight: 125 g
Connector: 3-agulla

Copper axis with long life sleeve bearing to provide long-term life and stability.

> Waveform and enhanced lubricant circuits to provide outstanding aerodynamic efficiency.
> Wave Shaped and small hub dimension generate extra high airflow.
> Wave Blade technology increases 25% of airflow and drop 10% noise.
> 4 pcs White LED

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location