តថ្លៃ Tortlay - Online Dražbe v Kambodži > dražbe > , , , > Xiaomi Wireless Bluetooth igre ročaj Controller Remote Gamepad Za Smart TV PC

Xiaomi Wireless Bluetooth igre ročaj Controller Remote Gamepad Za Smart TV PC

 • Dostava:

  $2.00

 • količina:

  10 predmeti

 • Buy It Now:

  $39.99

 •  

 • Daj ponudbo:

  $

 •  

 • ID Dražba:

  #14169

 • Kraj:

 • Objavljeno dne:

  19th of April 2016 pri 10:56 AM

 • Watch Seznam:

postavka Posebnosti
Pogoj New
Brand Xiaomi
Vrne Sprejeto
Opis

Dual-motor vibration
Three-axis gravity sensor
Bluetooth 30 wireless transmission function 6-8 meters
Built-in gravity sensors
Suitable for android system, like Xiaomi phone, pad, mi box and mi tv

opis izdelka
Xiaomi gamepad, whose processing technic is the same as Sony ps4, is designed with ergonomically streamline shape, so that can give you more comfortable feel; designed with high positioning d-pad, faster and more precise when playing games asymmetrical vibrating motor & bosch g-sensor build-in asymmetrical vibrating motors, which can adjust vibration strength by program, can offer the vivid experience in playing racing game and shooting games; equip bosch g-sensor with 3-axis accelerometer, support more games which allow play by g-sensor bluetooth v3.0 wireless transmission & intelligent power management system adopt bluetooth v3.0 wireless transmission technology, which can make the process of connection without limitation of angle; xiaomi gamepad is used by two 1.5v aa batteries, and will be on standby automatically after 5 minutes no operation. Product specifications: brand: Xiaomi bluetooth: v3.0 operation distance: 10m g-sensor: 3-axis operation temperature: 0-40 max. current:300ma battery: 2 x aa batteries working time: 80 hours without size: 156 x 104 x 65 mm / 6.14 x 4.09 x 2.56 inch weight: 300 g / 10.58 oz color: black.

Galerija slik
map Kraj