តថ្លៃ Tortlay - Online Veilingen in Cambodja > veilingen > , , , > Xiaomi Wireless Bluetooth Game Handle Controller Remote GamePad voor Smart TV PC

Xiaomi Wireless Bluetooth Game Handle Controller Remote GamePad voor Smart TV PC

 • Verzenden:

  $2.00

 • Aantal stuks:

  10 items

 • Koop het nu:

  $39.99

 •  

 • Doe een bod:

  $

 •  

 • veiling ID:

  #14169

 • Ligging:

 • geplaatst op:

  19th april 2016 op 10:56 EEN M

 • Watch list:

Artikeleigenschappen
Conditie Nieuw
Merk Xiaomi
Returns Aanvaard
Beschrijving

Dual-motor vibration
Three-axis gravity sensor
Bluetooth 30 wireless transmission function 6-8 meters
Built-in gravity sensors
Suitable for android system, like Xiaomi phone, pad, mi box and mi tv

Productomschrijving
Xiaomi gamepad, whose processing technic is the same as Sony ps4, is designed with ergonomically streamline shape, so that can give you more comfortable feel; designed with high positioning d-pad, faster and more precise when playing games asymmetrical vibrating motor & bosch g-sensor build-in asymmetrical vibrating motors, which can adjust vibration strength by program, can offer the vivid experience in playing racing game and shooting games; equip bosch g-sensor with 3-axis accelerometer, support more games which allow play by g-sensor bluetooth v3.0 wireless transmission & intelligent power management system adopt bluetooth v3.0 wireless transmission technology, which can make the process of connection without limitation of angle; xiaomi gamepad is used by two 1.5v aa batteries, and will be on standby automatically after 5 minutes no operation. Product specifications: brand: Xiaomi bluetooth: v3.0 operation distance: 10m g-sensor: 3-axis operation temperature: 0-40 max. current:300ma battery: 2 x aa batteries working time: 80 hours without size: 156 X 104 X 65 mm / 6.14 X 4.09 X 2.56 inch weight: 300 g / 10.58 oz color: zwart.

Fotogalerij
kaart locatie