පාවිච්චි ශීතකරණයක් – විකිණීමට: ජාතික NR-B282M

  • Current Bid:

    $50.00

  •  

අයිතමය සුවිශේෂතා
තත්වය පාවිච්චි
නාමය National
ප්රතිලාභ පිළිගෙන නොමැති
විස්තර

Frost-free operation for hassle-free maintenance
Separate electronic controls for refrigerator and freezer
Top-mount freezer has 1 adjustable/removable wire shelf and 2 door bins
Refrigerator has LED lighting, 2 wire shelves, crisper drawer and 3 door bins
Reversible door hinges, smooth-back design and integrated handles

Posted Bids
No bids placed yet.
පින්තූර ගැලරිය
සිතියම ස්ථානය