តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online di Kamboja > Auctions > Tangkal Kado – Stiker vinyl pikeun kasinugrahan Toko Display

Tangkal Kado – Stiker vinyl pikeun kasinugrahan Toko Display

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $10.00

 •  

 • Buy It Now:

  $39.00

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

 • ID lelang:

  #5047

 • Location:

 • Dihaturkeun dina:

  6th of October 2015 di 11:21 AM

 • Time Left:

  1426052

 • Watch Daptar:

Item specifics
Kaayaan Anyar
Merek Umum
Mulih Ditarima
Gambaran

This tree sticker you can stick on the glass or wall. Then you can make the shelves to its branches to put your products for display and selling.

The size can be customized to your order; just let me know how big you want.

Tawaran Dihaturkeun
No bids placed yet.
Image Gallery
Peta lokasi