តថ្លៃ Tortlay - Online Dražbe v Kambodži > dražbe > Drevo Darila – Vinil Nalepke za Gift Shop Display

Drevo Darila – Vinil Nalepke za Gift Shop Display

 • Dostava:

  $2.00

 • Trenutna ponudba:

  $10.00

 •  

 • Buy It Now:

  $39.00

 •  

 • Daj ponudbo:

  $

 •  

 • ID Dražba:

  #5047

 • Kraj:

 • Objavljeno dne:

  6th oktobra 2015 pri 11:21 AM

 • Preostali čas:

  1310643

 • Watch Seznam:

postavka Posebnosti
Pogoj New
Brand generična
Vrne Sprejeto
Opis

This tree sticker you can stick on the glass or wall. Then you can make the shelves to its branches to put your products for display and selling.

The size can be customized to your order; just let me know how big you want.

Objavljeno Ponudbe
Ni nobenih ponudb še ni dano.
Galerija slik
map Kraj