តថ្លៃ Tortlay - Камбож дахь онлайн дуудлага худалдаа > дуудлага худалдаа > , , , , , , , , > Бэлэг нь мод – Бэлэг дурсгалын дэлгүүр Дэлгэц нь Винил Stickers

Бэлэг нь мод – Бэлэг дурсгалын дэлгүүр Дэлгэц нь Винил Stickers

 • Shipping:

  $2.00

 • одоогийн Тендер:

  $10.00

 •  

 • It Одоо худалдаж авах:

  $39.00

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

Барааны онцлог
Нөхцөл байдал Шинэ
Брэнд Generic
Буцаах Хүлээн зөвшөөрөх
Тодорхойлолт

This tree sticker you can stick on the glass or wall. Then you can make the shelves to its branches to put your products for display and selling.

The size can be customized to your order; just let me know how big you want.

Posted Тендерийг
Ямар ч тендер хараахан байрлуулсан.
Зургийн Галерей
газрын зураг байршил