តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ke Cambodia > Auctions > , , , , , , , , > Osisi nke Onyinye – Vinyl Akwụkwọ mmado maka Onyinye Shop Display

Osisi nke Onyinye – Vinyl Akwụkwọ mmado maka Onyinye Shop Display

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $10.00

 •  

 • Buy It Now:

  $39.00

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

 • Auction ID:

  #5047

 • Ọnọdụ:

 • Ihe na:

  6th of October 2015 at 11:21 AM

 • Time Left:

  1421027

 • Watch List:

Item Specifics
Ọnọdụ New
Brand Generic
Alaghachi Nabatara
Nkowasi

This tree sticker you can stick on the glass or wall. Then you can make the shelves to its branches to put your products for display and selling.

The size can be customized to your order; just let me know how big you want.

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location