តថ្លៃ Tortlay - Verkkohuutokaupoista Kambodžassa > Huutokaupat > Tree of lahjat – Vinyl Tarrat lahjakauppa Display

Tree of lahjat – Vinyl Tarrat lahjakauppa Display

 • laivaus:

  $2.00

 • Tämänhetkinen tarjous:

  $10.00

 •  

 • Osta se nyt:

  $39.00

 •  

 • Tehdä tarjous:

  $

 •  

 • Huutokauppa ID:

  #5047

 • Sijainti:

 • Lähetetty:

  6Lokakuuta 2015 at 11:21 AM

 • Aikaa jäljellä:

  1667330

 • Watch List:

Tuote ominaisuudet
Kunto Uusi
Merkki Generic
Tuotto Hyväksytyt
Kuvaus

This tree sticker you can stick on the glass or wall. Then you can make the shelves to its branches to put your products for display and selling.

The size can be customized to your order; just let me know how big you want.

Lähetetty Tarjoukset
Tarjouksia ei asetettu.
Kuvagalleria
kartta Paikkakunta