តថ្លៃ Tortlay - Ηλεκτρονικές δημοπρασίες στην Καμπότζη > Δημοπρασίες > , , > Μετρών την ώραν 2 Πολλαπλών λειτουργιών NFC Smart Lock Ring Πόρτα αδιάβροχο για Android τηλέφωνο

Μετρών την ώραν 2 Πολλαπλών λειτουργιών NFC Smart Lock Ring Πόρτα αδιάβροχο για Android τηλέφωνο

 • Shipping:

  $2.00

 • Τρέχουσα προσφορά:

  $10.00

 •  

 • Αγόρασέ το τώρα:

  $25.00

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

Χαρακτηριστικό συγκεκριμένου αντικείμενου
Κατάσταση Νέα
Μάρκα Μετρών την ώραν
Επιστροφές Αποδεκτές
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:
Program Lock: Contact The Mobile Phone With Smart Ring To Run The Program, Your Mobile Phone Only Opens For You. Magic Business Card: Leave Your Contact Information Stylishly. With NFC Device Can Share IMAGE And TEXT Card Information, Is Compatible With Android And WP Mobile Phone. Start Hide: The Highest Level Personal Privacy Protection. Whisper: The Product Is The First Device In The World Which Can Add 6 Images And 2000 Characters To A Piece Of NFC Codeword, Enable “Delete After Reading” Function. Screen Unlock: Set The Smart Ring As The Way To Unlock The Screen Of Mobile Phone. Link Sharing: Edit URL Links And Import To Smart Ring, Or By Explorer Sharing Function. Afterwards, Wherever User Contact The Mobile Phone Will Automatically Pop Out The content Of Shared Pages. The Key Of Intelligent Door: User Can Set Smart Ring As The Key To Door According To The Matching Process Of Intelligent Door Lock. It Supports Most Intelligent Door Locks Of 13.56MHZ In The Market, For Example, Samsung Series. Network Disk Sharing: User Can Click The Sharing Function Of Network Disk, Select And Write In The Smart Ring, And The Touch The Mobile Phone Of Others. Any Or Multiple NFC Phones Will Automatically Pop Out It.

Προδιαγραφές:
Model: Timer-MJ02
Wireless Distance: 1.5cm
Waterproof Grade: IP68
Storage: EEPROMx2
Carrier Frequency: 13.5MHZ
Main Colors: Pure Titanium Black Glaze, Pure Titanium Black Glaze
Main Materials: Gem, Noble Metal, Electronic Components
Συμβατό τηλέφωνο: Android And Windows Phone System
Μέγεθος: 7(54mm), 8(57.1mm), 9(60mm), 10(62.8mm), 11(66mm)

Usage:
1.Enable The NFC Function From Mobile Phone.
2.Scan The Two-dimension Code At The Package.
3.View The Demonstration Of Each Function, Or Download APP.
4.After Client Program Is Downloaded, Install It According To Instruction And Run It.
(At that time, you can operate all the functions in the application with TimeR ring)

Package Include:
1x NFC Smart Ring
1x Box

ετικέτες: , , ,
Δημοσιεύτηκε Προσφορές
Δεν προσφορές που διατίθενται ακόμη.
Συλλογή εικόνων
Τοποθεσία