តថ្លៃ Tortlay - Kambodjada Online Auctions > Auctions > , , > Samsung EVO micro SD SDHC 32GB 32G 48 MB / s Class 10 UHS-I microSDHC Xotira kartasi

Samsung EVO micro SD SDHC 32GB 32G 48 MB / s Class 10 UHS-I microSDHC Xotira kartasi

Kimoshdi bahoga yopiq: $8.10
Mavzu xususiyatlarini
Ahvoli Yangi
Marka
Qaytaring
Tavsif

Samsung EVO micro SDHC 32GB Class 10 Memory Card

Brand new in a sealed package
100% Genuine Samsung

—- Please Check Your Device Compatibility Before Buying —-

Marka: Samsung, Type: micro SDHC Memory Card, Family Line: EVO
Capacity: 32GB, Dimension(WxHxD): 15 x 11 x 1mm, Interface: UHS-I
Speed: Up to 48MB/s, Speed Class: Class 10

Transfer Faster: Transfer 360 photos per minute. With a transfer speed of up to 48 MB per second.
A Perfect Partner: Get the most out of the latest smart phones, tablets and cameras. This memory card works perfectly with even the most advanced devices to protect your memories for life.
Built to Last: Waterproof, Temperature Proof, X-ray Proof and Magnetic Proof. Your Photos, Videos & More are Safe and Protected

To'plam tarkibi: 1 x SAMSUNG EVO microSDHC 32GB Memory Card

Posted Takliflar
Foydalanuvchi nomiTanlov takliflari bilan konvertlarning miqdoriSana Madeg'olib
seakhorchhun$8.1030-May-2018 08:12:35ha
Image Gallery
haritasi Manzil