តថ្លៃ Tortlay - Камбож дахь онлайн дуудлага худалдаа > дуудлага худалдаа > , , > АНУ-ын товчоо KM-1832 5-IN-1 цэнэглэдэг цахилгаан сахлын арчлах төв шүргэх Аялал Kit

АНУ-ын товчоо KM-1832 5-IN-1 цэнэглэдэг цахилгаан сахлын арчлах төв шүргэх Аялал Kit

 • Shipping:

  $2.00

 • Тоо хэмжээ:

  1 зүйлс

 • It Одоо худалдаж авах:

  $40.00

 •  

 • Make an Offer:

  $

 •  

Барааны онцлог
Нөхцөл байдал Шинэ
Брэнд KEMEI
Буцаах Хүлээн аваагүй
Тодорхойлолт

Introductions:
KEMEI KM-1832 Five-in-one Multi-function Electric Cutter. Show The Man’s Charm. 360 Degree Comprehensive Care, Perfect Suit, Housekeeper For Your Handsome Guys.

Онцлог:
1.Аюулгүй, Easy And Convenient To Use And Clean.
2.Comfortable Shaving With An Ergonomic Body Design.
3.Shave Completely And Keep Your Face Clean For A Whole Day.
5.Can Used For Beard, Mustache, Grooming Facial Hair (Nose And Ear Hair), Also Can Made A Special Style For Them.

Үзүүлэлт нь:
Color: Хар
Package Size:21.5 х 2. X 6.5cm
Details Size:
Full Metal Beard Trimmer&Handle:16.5 x 4cm
Mini Foil Shaver: 4 х 3.5 x 2.5cm
Nose / Ear Hair Trimmer:5 x 2.3cm
Hair Clipper:4 х 4 x 2cm
Full Metal Precision Trimmer:3.3 х 2.2 x 2.5cm
Hair Clipping Comb:7.5 х 5.5 x 5cm (3-20мм-ийн)
Beard And Moustache Comb:7 х 4.7 x 7.2cm (1-18мм-ийн)
Adapter:8 х 4.2 x 2.5cm
Small Plug:5.5 х 1.4 x 0.8cm
Line:139.5cm
Storage Pouch:25.5 x 15cm
Cleaning Brush: 6 х 1.3 x 1cm
материал: ABS?Stainless?Steel

Technical?Information:
Voltage Range: 220-230V
Frequency Range: 50hz
Charging Time: 5 цаг
Service Time: 45 min
Baterry Capacity: 2*600mAh Ni-Cd(2.4V)

Cleaning:
NEVER Use Compressed Air, Scouring Pads, Abresive Clening Agents Or Aggressive Liquids Such As Petrol Or Acetone To Clean The Appliance.
NOTES: The Appliance Does Not Need Any Lubrication.Clean The Appliance After Each Use.
1.Make Sure The Appliance Is Switch Off And Disconnected From The Mains.
2.Remove Any Comb And/Or Attachment From The Appliance.
3.Blow And/Or Shake Out Any Hair That Has Accumulated In The Attachment And/Or Combs.
4.Clean The Attachments, The Combs And The Appliance Under A Lukewarm Tap Or With Thr Cleaning Brush.
5.Clean The Adapter With The Cleaning Brush Or A Dry Cloth,Keep The Adapter Dry.

Package Include:
1x Full Metal Beard Trimmer&Handle
1x Mini Foil Shaver
1x Nose / Ear Hair Trimmer
1x Hair Clipper
1x Full Metal Precision Trimmer
1x Hair Clipping Comb
1x Beard And Moustache Comb
1x Cleaning Brush
1x Adapter&Small Plug
1x Storage Pouch
1x Instructions

Зургийн Галерей
газрын зураг байршил