តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions katika Cambodia > Auctions > , , , , > Intel Core i7-4770K Quad-Core Processor Eneo-kazi (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K Quad-Core Processor Eneo-kazi (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • Auction ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Eneo:

 • Zilizowekwa katika:

  21st of September 2015 katika 1:23 Alasiri

 • Time Left:

  89338

 • Watch Orodha:

item Maalum
Hali New
Bidhaa Intel
Anarudi Kukubalika
Maelezo

Saa Kasi 3.5 GHz / Turbo Kuongeza hadi 3.9 GHz
Max Kumbukumbu Size 32 GB
Intel Wireless Onyesha
Maelekezo Kuweka: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Mwaka Limited udhamini

Bidhaa Description
Intel Core i7-4770K BX80646I74770K Haswell 3.5GHz Serikali za Mitaa 1150 84W Quad-Core Processor Eneo-kazi.

Tafadhali kumbuka :

Saa Kasi 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

New katika sanduku kutoka Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Zabuni posted
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Nyumba ya sanaa
ramani Location