តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online di Kamboja > Auctions > , , , , > Intel Core i7-4770K quad-Core Desktop Processor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K quad-Core Desktop Processor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • ID lelang:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Location:

 • Dihaturkeun dina:

  21st of September 2015 di 1:23 PM

 • Time Left:

  28765

 • Watch Daptar:

Item specifics
Kaayaan Anyar
Merek Intel
Mulih Ditarima
Gambaran

Speed ​​jam 3.5 GHz / Turbo naekeun nepi ka 3.9 GHz
Max Memory Ukuran 32 GB
Intel Wireless Display
Instruksi Siapkeun: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Taun Limited Rek

Panjelasan Produk
Intel BX80646I74770K Core i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W quad-Core Desktop Processor.

Punten Catet :

Speed ​​jam 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

Anyar dina kotak ti Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Tawaran Dihaturkeun
Ngaran nu makéNawar JumlahTanggal Dijieun
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Peta lokasi