តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online në Kamboxhia > Auctions > , , , , > Processor Intel Core i7-4770K Quad-Core Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Processor Intel Core i7-4770K Quad-Core Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Oferta aktuale:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • ankand ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Vend:

 • Dërguar më:

  21st of September 2015 në 1:23 PM

 • Koha e mbetur:

  88321

 • Shikojnë Lista:

Specifikat pika
Kusht I ri
Markë Intel
Kthim Pranuar
Përshkrim

Clock Speed 3.5 GHz / Turbo Boost deri në 3.9 GHz
Max Memory Size 32 GB
Intel Wireless Display
Udhëzim Set: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Viti Garanci të Kufizuar

Product Description
Intel Core BX80646I74770K i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W procesor quad-core Desktop.

Ju lutem vini re :

Clock Speed 3.5 GHz
Max Turbo Frekuenca 3.9 GHz

Re në kuti nga Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Ofertat postuar
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Map Vendndodhja