តថ្លៃ Tortlay - Online Dražbe v Kambodži > dražbe > Intel Core i7-4770K Quad-Core Desktop Procesor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K Quad-Core Desktop Procesor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Trenutna ponudba:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • ID Dražba:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Kraj:

 • Objavljeno dne:

  21st of September 2015 pri 1:23 PM

 • Preostali čas:

  22943

 • Watch Seznam:

postavka Posebnosti
Pogoj New
Brand Intel
Vrne Sprejeto
Opis

Clock Speed 3.5 GHz / Turbo Boost do 3.9 GHz
Max Memory Size 32 GB
Intel Wireless Display
Instruction Set: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Leto omejena garancija

opis izdelka
Intel BX80646I74770K Core i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W Quad-Core Desktop Procesor.

Prosimo, upoštevajte :

Clock Speed 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

Novo v škatli iz Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Objavljeno Ponudbe
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Galerija slik
map Kraj