តថ្លៃ Tortlay - Poxas en liña en Cambodia > Auctions > , , , , > Procesador Intel Core i7-4770K Quad-Core escritorio (3.5 GHz, 8 MB de caché, Intel HD)

Procesador Intel Core i7-4770K Quad-Core escritorio (3.5 GHz, 8 MB de caché, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • Auction ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Localización:

 • Publicado en:

  21st of September 2015 at 1:23 PM

 • Time Left:

  2383938

 • watch list:

Item Specifics
Condición Novo
Marca Intel
Devolucións Acepto
Descrición

Velocidade do reloxo 3.5 GHz / Turbo Boost ata 3.9 GHz
Max Tamaño da memoria 32 GB
Intel Wireless Display
Conxunto de instrucións: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Ano garantía limitada

Descrición do produto
Intel BX80646I74770K Núcleo i7-4770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W Procesador Quad-Core escritorio.

Ten en conta :

Velocidade do reloxo 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

Novo na caixa de Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Posted Bids
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Map Location