តថ្លៃ Tortlay - Online Aukcije u Kambodži > Aukcije > , , , , > Intel Core i7-4770K Quad-Core procesor Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K Quad-Core procesor Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Kupi odmah:

  $350.00

 •  

 • aukcije:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Lokacija:

 • Postavljeno:

  21st of September 2015 u 1:23 PM

 • Time Left:

  2389674

 • Watch List:

stavka Specifičnosti
Stanje Novi
Marka Intel
Povratak Prihvaćeni
Opis

Radni takt 3.5 GHz / Turbo Boost do 3.9 GHz
Max veličina memorije 32 GB
Intel Wireless Display
Instruction Set: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Intel 3 Godine ograničena garancija

Opis proizvoda
Intel Core i7-4770K Haswell BX80646I74770K 3.5GHz LGA 1150 84W Quad-Core procesor Desktop.

Imajte na umu :

Radni takt 3.5 GHz
Max Turbo frekvencija 3.9 GHz

Novo u kutiji od Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Posted Bids
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Galerija slika
Lokacija na mapi