តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions in Kambodja > Auctions > , , , , > Intel Core i7-4770K Quad-Core-verwerker Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

Intel Core i7-4770K Quad-Core-verwerker Desktop (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)

 • Current Bid:

  $52.00

 •  

 • Buy It Now:

  $350.00

 •  

 • Auction ID:

  #4073

 • Reserve:

  Reserve price not met.

 • Plek:

 • Gepos op:

  21st of September 2015 at 1:23 PM

 • Time Left:

  2458267

 • Watch List:

Item Specifics
Voorwaarde Nuwe
Brand Intel
Opbrengste Aanvaar
Beskrywing

Klokspoed 3.5 GHz / Turbo Boost tot 3.9 GHz
Max geheue grootte 32 GB
Intel Wireless Display
Stel instruksies: SSE 4.1/4.2, Avx 2.0
Intel 3 Jaar fabrieksgarantie

Product Description
Intel Core i7-4770K BX80646I74770K Haswell 3.5GHz LGA 1150 84W Quad-Core-verwerker Desktop.

Let wel :

Klokspoed 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz

New in die boks van Amazon: http://www.amazon.com/Intel-i7-4770K-Quad-Core-Processor-BX80646I74770K/dp/B00CO8TBQ0/

Posted Bids
UsernameBid AmountDate Made
robert$52.0012-Aug-2016 08:34:30
robert$51.0012-Aug-2016 08:32:36
Image Gallery
Map Location