តថ្លៃ Tortlay - Verkkohuutokaupoista Kambodžassa > Huutokaupat > G-star Technology Väärennetyt Detector Pen Marker

G-star Technology Väärennetyt Detector Pen Marker

  • Määrä:

    10 kohdetta

  • Osta se nyt:

    $5.00

  •  

Tuote ominaisuudet
Kunto Uusi
Merkki Soweic
Tuotto Ei hyväksytty
Kuvaus

The G-Star Technology counterfeit bill detection pen marker contains inks that are formulated to react to the unique chemical compound that is on the US bills, new and old.
The ink will stay in yellow color on genuine bills, but will change to dark color on counterfeit bills/banknotes.
The ink will disappear in a few hours.

The ink in this pen marker is designed to react to the unique chemical compound present in the US bills
The pen marker is 5.25long, the blister pack measures 10X 4.5X 0.5
The ink stays yellow on genuine bills and changes to dark color on counterfeit bills
The ink will disappear in a few hours

Paketti:
x1 marker only

Kuvagalleria
kartta Paikkakunta