តថ្លៃ Tortlay - Les subhastes en línia a Cambodja > Auctions > Tecnologia Falsificació G-star del retolador del detector

Tecnologia Falsificació G-star del retolador del detector

 • Quantity:

  10 articles

 • Buy It Now:

  $5.00

 •  

 • Auction ID:

  #14775

 • Ubicació:

 • Publicat el:

  11th of May 2016 at 4:24 Primer ministre

 • Llista de Vigilància:

Item Specifics
Condició Nova
Marca Soweic
Devolucions No acceptada
Descripció

The G-Star Technology counterfeit bill detection pen marker contains inks that are formulated to react to the unique chemical compound that is on the US bills, new and old.
The ink will stay in yellow color on genuine bills, but will change to dark color on counterfeit bills/banknotes.
The ink will disappear in a few hours.

The ink in this pen marker is designed to react to the unique chemical compound present in the US bills
The pen marker is 5.25long, the blister pack measures 10X 4.5X 0.5
The ink stays yellow on genuine bills and changes to dark color on counterfeit bills
The ink will disappear in a few hours

Paquet:
x1 marker only

Image Gallery
Map Location