តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions katika Cambodia > Auctions > Fire Ubao, 7 kuonyesha, Wi-Fi, 8 GB – Ni pamoja na Maalum Inatoa

Fire Ubao, 7 kuonyesha, Wi-Fi, 8 GB – Ni pamoja na Maalum Inatoa

 • Quantity:

  2 vitu

 • Buy It Now:

  $95.00

 •  

 • Auction ID:

  #14735

 • Eneo:

 • Zilizowekwa katika:

  10th ya Mei 2016 katika 5:33 Alasiri

 • Watch Orodha:

item Maalum
Hali New
Bidhaa Amazon
Anarudi Haikubaliki
Maelezo

Beautiful 7\IPS display (171 ppi / 1024 x 600) and fast 1.3 GHz quad-core processor. Rear and front-facing cameras. Available in four colors.
Amazon Underground, a one-of-a-kind app store experience where over $20,000 in apps, games and even in-app items are actually freeincluding extra lives, unlocked levels, unlimited add-on packs and more
Enjoy millions of movies, Inaonyesha TV, songs, books, apps and games
– 8 or 16 GB of internal storage. Free unlimited cloud storage for all Amazon content and photos taken with Fire devices. Add a microSD card for up to 128 GB of additional storage.
Updated user interfaceFire OS 5 designed for quick access to your apps and content plus personalized recommendations that make it easy to discover new favorites
– Hadi 7 hours of reading, surfing the web, watching videos, and listening to music
Stay connected with fast web browsing, email, and calendar support

1,500+ freemium books are also offered.

Image Nyumba ya sanaa
ramani Location