តថ្លៃ Tortlay - Kanbodiako Online Auctions > Auctions > Fire Tablet, 7 Display, Wi-Fi, 8 GB – Eskaintzak Biltzen

Fire Tablet, 7 Display, Wi-Fi, 8 GB – Eskaintzak Biltzen

 • Quantity:

  2 elementuak

 • Buy It Now:

  $95.00

 •  

 • Auction ID:

  #14735

 • Kokapena:

 • Posted on:

  10th of May 2016 at 5:33 PM

 • Watch zerrenda:

Item Specifics
Baldintza New
Marka Amazon
Itzultzen Ez onartu
Deskribapena

Beautiful 7\IPS display (171 ppi / 1024 x 600) and fast 1.3 GHz quad-core processor. Rear and front-facing cameras. Available in four colors.
Amazon Underground, a one-of-a-kind app store experience where over $20,000 in apps, games and even in-app items are actually freeincluding extra lives, unlocked levels, unlimited add-on packs and more
Enjoy millions of movies, TV ikuskizunak, songs, books, apps and games
– 8 or 16 GB of internal storage. Free unlimited cloud storage for all Amazon content and photos taken with Fire devices. Add a microSD card for up to 128 GB of additional storage.
Updated user interfaceFire OS 5 designed for quick access to your apps and content plus personalized recommendations that make it easy to discover new favorites
– Gehienez 7 hours of reading, surfing the web, watching videos, and listening to music
Stay connected with fast web browsing, email, and calendar support

1,500+ freemium books are also offered.

Image Gallery
Map Location