តថ្លៃ Tortlay - Інтэрнэт Аўкцыёны у Камбоджы > Auctions > яблык iphone X MacBook & Samsung заўвагу 8

яблык iphone X MacBook & Samsung заўвагу 8

Auction closed for price: $501.00
Item Specifics
Стан Новы
Марка apple sony
Вяртае Якія прымаюцца
Апісанне

Brand new with Bill, warranty & complete accessories::

Message on WHATSAPP now: +1 978 288 2452
E-mail: ibeth.chavescl@gmail.com

APPLE IPHONE X, 7PLUS RED , MACBOOK LAPTOP
XIAOMI MI MIX 2
GOOGLE PIXEL 2XL
ONE PLUS 5T
SAMSUNG S8+, S7 EDGE, VR GEAR
PLAYSTATION 4
SONY 4K HDD TV SET
YAMAHA OUTBOARD
DIGITAL CAMERAS and many more.

Message on WHATSAPP now: +1 978 288 2452
E-mail: ibeth.chavescl@gmail.com

Thanks, Ibeth.

Posted Bids [auction has private bids]
Image Gallery
Map Location