តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ni Cambodia > Auctions > , , > 9H Ere tempered gilasi Screen Olugbeja Fiimu fun Samusongi Agbaaiye S4

9H Ere tempered gilasi Screen Olugbeja Fiimu fun Samusongi Agbaaiye S4

 • Current Bid:

  $1.00

 •  

 • Auction ID:

  #4683

 • Location:

 • Pipa on:

  1st of October 2015 at 9:22 AM

 • Time Left:

  946434

 • Watch List:

Item Specifics
Ipò New
Brand Generic
Padà Gba
Description

9H Premium Real Tempered Glass Screen Film Protector For Samsung Galaxy S4

Description:

1.Surface is anti-oil processing (Oleophobic coating), so fingerprints and oil is not easy to stay surface, easy to clean.
2.Full bonding, automatic adsorption can be repeated bonded.
3.Fully transparent: very thin, chemically treated transparent tempered glass.
4.Surface hardness: The surface has a hardness of 8-9h,It is 9 times stronger than ordinary glasses. Tool and keys are not cuts.
5.Delicate touch: the back of strong adhesives, easy to install, and therefore does not affect the touch sensitivity of the touch screen.
6.Explosion-proof, shatter-resistant glass breaks into small piece of for sharp, more secure than other glass products.
7.Ultra-thin glass(T≈0.26mm) can be treated by toughening under high temperature of 420.

Package wa:

1 X Tempered Glass Film Screen Protector without retail packing .
1 X Dry Cleaning Cloth
1 X Wet Cleaning Cloth with alcohol

Posted Bids [auction has private bids]
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location