តថ្លៃ Tortlay - Kamboçya Online Müzayede > Müzayede > 9Samsung Galaxy S4 için H Premium Temperli Cam Ekran Koruyucu Film

9Samsung Galaxy S4 için H Premium Temperli Cam Ekran Koruyucu Film

 • Mevcut Teklif:

  $1.00

 •  

 • Açık artırma kimliği:

  #4683

 • Konum:

 • Yayınlanan:

  1st of October 2015 at 9:22 AM

 • Kalan zaman:

  1572703

 • İzleme Listesi:

Ürün özellikleri
Koşul Yeni
Marka Generic
İade Kabul
Açıklama

9H Premium Real Tempered Glass Screen Film Protector For Samsung Galaxy S4

Açıklama:

1.Surface is anti-oil processing (Oleophobic coating), so fingerprints and oil is not easy to stay surface, easy to clean.
2.Full bonding, automatic adsorption can be repeated bonded.
3.Fully transparent: very thin, chemically treated transparent tempered glass.
4.Surface hardness: The surface has a hardness of 8-9h,Bu 9 times stronger than ordinary glasses. Tool and keys are not cuts.
5.Delicate touch: the back of strong adhesives, easy to install, and therefore does not affect the touch sensitivity of the touch screen.
6.Explosion-proof, shatter-resistant glass breaks into small piece of for sharp, more secure than other glass products.
7.Ultra-thin glass(T≈0.26mm) can be treated by toughening under high temperature of 420.

Paket içeriği:

1 X Tempered Glass Film Screen Protector without retail packing .
1 X Dry Cleaning Cloth
1 X Wet Cleaning Cloth with alcohol

Yayınlanan teklifler [auction has private bids]
Henüz teklif yerleştirilmiş.
Resim Galerisi
Harita Yer