តថ្លៃ Tortlay - Online Veilingen in Cambodja > veilingen > 9H Premium gehard glas Screen Protector Film voor Samsung Galaxy S4

9H Premium gehard glas Screen Protector Film voor Samsung Galaxy S4

 • Huidig ​​bod:

  $1.00

 •  

 • veiling ID:

  #4683

 • Ligging:

 • geplaatst op:

  1st of October 2015 op 9:22 EEN M

 • Tijd over:

  900372

 • Watch list:

Artikeleigenschappen
Conditie Nieuw
Merk Generic
Returns Aanvaard
Beschrijving

9H Premium Real Tempered Glass Screen Film Protector For Samsung Galaxy S4

Beschrijving:

1.Surface is anti-oil processing (Oleophobic coating), so fingerprints and oil is not easy to stay surface, easy to clean.
2.Full bonding, automatic adsorption can be repeated bonded.
3.Fully transparent: very thin, chemically treated transparent tempered glass.
4.Surface hardness: The surface has a hardness of 8-9h,It is 9 times stronger than ordinary glasses. Tool and keys are not cuts.
5.Delicate touch: the back of strong adhesives, easy to install, and therefore does not affect the touch sensitivity of the touch screen.
6.Explosion-proof, shatter-resistant glass breaks into small piece of for sharp, more secure than other glass products.
7.Ultra-thin glass(T≈0.26mm) can be treated by toughening under high temperature of 420.

Pakket Inbegrepen:

1 X Tempered Glass Film Screen Protector without retail packing .
1 X Dry Cleaning Cloth
1 X Wet Cleaning Cloth with alcohol

geplaatst Biedingen [auction has private bids]
Nog geen biedingen geplaatst.
Fotogalerij
kaart locatie