តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ke Cambodia > Auctions > , , > 9H adịchaghị n'obi Glass ihuenyo Nchebe Nkiri maka Samsung Galaxy S4

9H adịchaghị n'obi Glass ihuenyo Nchebe Nkiri maka Samsung Galaxy S4

 • Current Bid:

  $1.00

 •  

 • Auction ID:

  #4683

 • Ọnọdụ:

 • Ihe na:

  1st of October 2015 at 9:22 AM

 • Time Left:

  754625

 • Watch List:

Item Specifics
Ọnọdụ New
Brand Generic
Alaghachi Nabatara
Nkowasi

9H Premium Real Tempered Glass Screen Film Protector For Samsung Galaxy S4

Nkowasi:

1.Surface is anti-oil processing (Oleophobic coating), so fingerprints and oil is not easy to stay surface, easy to clean.
2.Full bonding, automatic adsorption can be repeated bonded.
3.Fully transparent: very thin, chemically treated transparent tempered glass.
4.Surface hardness: The surface has a hardness of 8-9h,It is 9 times stronger than ordinary glasses. Tool and keys are not cuts.
5.Delicate touch: the back of strong adhesives, easy to install, and therefore does not affect the touch sensitivity of the touch screen.
6.Explosion-proof, shatter-resistant glass breaks into small piece of for sharp, more secure than other glass products.
7.Ultra-thin glass(T≈0.26mm) can be treated by toughening under high temperature of 420.

Ngwugwu so:

1 X Tempered Glass Film Screen Protector without retail packing .
1 X Dry Cleaning Cloth
1 X Wet Cleaning Cloth with alcohol

Posted Bids [auction has private bids]
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location