តថ្លៃ Tortlay - કંબોડિયા ઓનલાઇન હરાજી > હરાજી > , , > 9સેમસંગ ગેલેક્સી એસ 4 માટે એચ પ્રીમિયમ સ્વભાવનું કાચ સ્ક્રીન પ્રોટેક્ટર ફિલ્મી

9સેમસંગ ગેલેક્સી એસ 4 માટે એચ પ્રીમિયમ સ્વભાવનું કાચ સ્ક્રીન પ્રોટેક્ટર ફિલ્મી

  • ચાલુ હરાજી:

    $1.00

  •  

વસ્તુ સ્પષ્ટીકરણો
કન્ડિશન ન્યૂ
બ્રાન્ડ Generic
રિટર્ન્સ સ્વીકારાયું
વર્ણન

9H Premium Real Tempered Glass Screen Film Protector For Samsung Galaxy S4

વર્ણન:

1.Surface is anti-oil processing (Oleophobic coating), so fingerprints and oil is not easy to stay surface, easy to clean.
2.Full bonding, automatic adsorption can be repeated bonded.
3.Fully transparent: very thin, chemically treated transparent tempered glass.
4.Surface hardness: The surface has a hardness of 8-9h,It is 9 times stronger than ordinary glasses. Tool and keys are not cuts.
5.Delicate touch: the back of strong adhesives, easy to install, and therefore does not affect the touch sensitivity of the touch screen.
6.Explosion-proof, shatter-resistant glass breaks into small piece of for sharp, more secure than other glass products.
7.Ultra-thin glass(T≈0.26mm) can be treated by toughening under high temperature of 420.

પેકેજ સમાવેશ થાય છે:

1 X Tempered Glass Film Screen Protector without retail packing .
1 X Dry Cleaning Cloth
1 X Wet Cleaning Cloth with alcohol

પોસ્ટ બિડ [auction has private bids]
કોઈ બિડ હજુ સુધી મૂકવામાં.
છબી ગેલેરી
સ્થાન નકશો