តថ្លៃ Tortlay - Інтернет Аукціони в Камбоджі > Аукціони > , , > 3х РК-дисплей Clear гвардії щит екран протектор плівка для Samsung Galaxy i9500 S4

3х РК-дисплей Clear гвардії щит екран протектор плівка для Samsung Galaxy i9500 S4

  • Поточна ставка:

    $1.00

  •  

Предмет Особливості
Стан Новий
Марка Generic
Повертає Не прийнято
Опис

Опис:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Пакет включено:

3штук * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Розміщено товару
Немає торги не поміщається ще.
Фотогалерея
Розташування на мапі