តថ្លៃ Tortlay - Auctions Online di Kamboja > Auctions > , , > 3x Hapus LCD hansip Shield Screen papayung Film Pikeun Samsung Galaxy S4 I9500

3x Hapus LCD hansip Shield Screen papayung Film Pikeun Samsung Galaxy S4 I9500

 • Current Bid:

  $1.00

 •  

 • ID lelang:

  #4058

 • Location:

 • Dihaturkeun dina:

  19th September 2015 di 6:14 PM

 • Time Left:

  2078638

 • Watch Daptar:

Item specifics
Kaayaan Anyar
Merek Umum
Mulih Teu ditarima
Gambaran

Gambaran:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Pakét Kalebet:

3pcs * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Tawaran Dihaturkeun
No bids placed yet.
Image Gallery
Peta lokasi