តថ្លៃ Tortlay - On-line aukcie v Kambodži > Aukcie > , , > 3x Clear LCD Guard Shield Screen Protector film pre Samsung Galaxy S4 I9500

3x Clear LCD Guard Shield Screen Protector film pre Samsung Galaxy S4 I9500

 • Aktuálna stávka:

  $1.00

 •  

 • Aukčné číslo:

  #4058

 • Umiestnenie:

 • Publikované dňa:

  19Št september 2015 na 6:14 Premiér

 • Zostávajúci čas:

  2299906

 • Moje poznámky:

Položka Špecifiká
Podmienka Nový
Brand Generic
Vrátenie Neprijali
Popis

Popis:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Balenie obsahuje:

3pcs * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Publikované Ponuky
Zatiaľ žiadne ponuky umiestnená.
Galéria obrázkov
Umiestnenie na mape