តថ្លៃ Tortlay - ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ > Auctions > , , > 3ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S4 i9500 ਲਈ X ਸਾਫ, LCD ਗਾਰਡ ਸ਼ੀਲਡ ਸਕਰੀਨ ਰਖਵਾਲਾ ਫਿਲਮ

3ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S4 i9500 ਲਈ X ਸਾਫ, LCD ਗਾਰਡ ਸ਼ੀਲਡ ਸਕਰੀਨ ਰਖਵਾਲਾ ਫਿਲਮ

 • Current Bid:

  $1.00

 •  

 • Auction ID:

  #4058

 • ਸਥਿਤੀ:

 • 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ:

  19th of September 2015 at 6:14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

 • Time Left:

  2496792

 • ਵਾਚ ਦੀ ਸੂਚੀ:

Item Specifics
ਹਾਲਤ ਨ੍ਯੂ
Brand Generic
ਰਿਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ
Description

Description:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ:

3pcs * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Map Location