តថ្លៃ Tortlay - Online (computer) Auctions nyob Qhab Meem teb > Auctions > , , > 3x ntshiab LCD khwb ntaub thaiv npog Screen Protector zaj duab xis rau Samsung Galaxy S4 I9500

3x ntshiab LCD khwb ntaub thaiv npog Screen Protector zaj duab xis rau Samsung Galaxy S4 I9500

 • Current Bid:

  $1.00

 •  

 • Auction ID:

  #4058

 • Qhov chaw:

 • Muab lo rau:

  19th of September 2015 ntawm 6:14 PM

 • Time Left:

  2263446

 • Saib daim ntawv teev:

Yam khoom Specifics
Kev mob Tshiab
Hom Generic
Rov qab los Not accepted
Hauj lwm lawm

Hauj lwm lawm:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Package Included:

3pcs * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Posted Bids
No bids placed yet.
Duab Gallery
Daim ntawv qhia cov chaw