តថ្លៃ Tortlay - Arwerthiannau ar-lein yn Cambodia > arwerthiannau > , , > 3x Clear LCD Guard Shield Sgrin Amddiffynnydd Ffilm GYFER Samsung Galaxy S4 I9500

3x Clear LCD Guard Shield Sgrin Amddiffynnydd Ffilm GYFER Samsung Galaxy S4 I9500

 • Bid cyfredol:

  $1.00

 •  

 • ID ocsiwn:

  #4058

 • Lleoliad:

 • Postiwyd ar:

  19fed o Fedi 2015 yn 6:14 PM

 • Amser ar ôl:

  1951105

 • Rhestr Watch:

Manylion penodol Eitem
Cyflwr Newydd
Brand generig
Ffurflenni Heb ei dderbyn
Disgrifiad

Disgrifiad:

Condision:100% Brand New.Designed for perfect fit with the LCD screen.
Protect your phone front LCD screen against dust and scratches and eliminate glare.
Offers tough, durable, transparent surface while keeping the LCD screen clean and unscratched.
Attaches smoothly with self-adhering surface; leaves no residue when removed.

Instructions for 4 layers Screen Protectors:
1. Thoroughly Clean your screen.
2. Peel back the layer labeled “1” an inch or so, apply guard starting at one side of your screen.
3. Using a credit card, or similar, smooth out bubbles as you lay down the guard on the screen.
4. Slowly Remove layer labeled “2” and you’re done!

Pecyn cynnwys:

3pcs * Front Screen Protector (WITHOUT Retail BOX), NOT Included mobile phone.
3pcs* Cleaning Cloth

Bidiau Posted
Dim ceisiadau eu gosod eto.
Oriel Luniau
Map Lleoliad