តថ្លៃ Tortlay - Online (computer) Auctions nyob Qhab Meem teb > Auctions > , , , > 100ml pob nyiaj siv rau cov menyuam REJUVINATOR, Nqus tsev VACUUM ntawv folding siv lub tshuab ceev inseterter

100ml pob nyiaj siv rau cov menyuam REJUVINATOR, Nqus tsev VACUUM ntawv folding siv lub tshuab ceev inseterter

 • Shipping:

  $2.00

 • Current Bid:

  $10.00

 •  

 • Tam sim no yuav:

  $20.00

 •  

 • Ua rau muaj kev:

  $

 •  

 • Auction ID:

  #7712

 • Qhov chaw:

 • Muab lo rau:

  16th of November 2015 ntawm 11:21 AM

 • Time Left:

  1693241

 • Saib daim ntawv teev:

Yam khoom Specifics
Kev mob Tshiab
Hom
Rov qab los Not accepted
Hauj lwm lawm

100ml ROLLER REJUVINATOR / CLEANER for Paper folding machine & folder inserter

Roller rejuvinator / cleaner for rubber rollers in paper folding machines and folder inserters as well as other friction feed, rubber roller paper feeding systems.

This auction is for a consumable product NOT a machine.
If you want to buy a folding machine see our range here.

This cleaner/ rejuvenator has 2 important uses:
1.Cleans of paper dust, which can cause rubber rollers to slip on paper causing creasing.
2.Rejuvenates rollers keeping rubber soft and grippy.
This both improves performance and life of the rollers.
Easy to use, rejuvenate AFTER the machine has had heavy use, generously ripe all accessible rubber rollers and leave to evaporate in.
100 ml, does not include J cloth for application

This rubber roller rejuvenator can also for used for cleaning / rejuvenating other applications, where rubber feed rollers are used ie printers, booklet staplers, folder inserters etc.

Posted Bids
No bids placed yet.
Duab Gallery
Daim ntawv qhia cov chaw